• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Luật sư tranh tụng

Dưới góc độ thực tiễn hành nghề tại Việt Nam, Luật sư tranh tụng là người sẽ tham gia vào quá trình tranh tụng, giải quyết các tranh chấp phát sinh từ khi các bên thực hiện quyền khởi kiện, giải quyết vụ án và kết thúc vụ án khi có bản án, quyết định có hiệu lực của toà án/ trọng tài thương mại. Hơn thế nữa, hiện nay phạm vi của Luật sư tranh tụng còn được mở rộng thông qua việc tham gia giải quyết các tranh chấp ngoài toà án như các biện pháp thương lượng và đàm phán giữa các bên, tranh chấp tại trọng tài thương mại.

Pháp luật Việt Nam chưa có định nghĩa cụ thể cho thuật ngữ “Luật sư tranh tụng”. Tuy nhiên trong thực tiễn, việc kiện tụng được xem là quá trình các bên có quyền lợi đối lập đưa ra các yêu cầu, chứng cứ, tranh luận để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Với sự phát triển ngày càng đa dạng của xã hội, Luật sư tranh tụng tham gia vào hầu hết các tranh chấp “Kinh doanh thương mại, lao động, dân sự, hình sự, sở hữu trí tuệ và hành chính”. Để đáp ứng yêu cầu chuyên môn và kỹ năng công việc, Luật sư tranh tụng cần có kinh nghiệm nhất định để độc lập xử lý các tranh chấp xảy ra, tránh những thiệt hại cho khách hàng. Ngoài ra, yêu tố kinh nghiệm và “tố chất” của Luật sư cũng là một trong nhưng yếu tố quyết định có thể mang lại hiệu quả cao trong hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật sư tranh tụng.

Chuyên gia pháp lý

Luật sư

Luật sư

Luật sư

Luật sư cộng tác

Luật sư cộng tác

Kiến thức pháp lý chuyên sâu

Các kiến thức về lĩnh vực khác

Các kỹ năng mềm

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi

  • Làm người đại diện theo ủy quyền và/hoặc luật sư của khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm tư vấn và thực hiện tranh tụng;

  • Tham dự buổi làm việc của các bên, và/hoặc phiên xét xử, cuộc họp hòa giải do tòa án, trọng tài viên triệu tập hay hòa giải viên tổ chức; và

  • Trong lĩnh vực trọng tài và hòa giải thương mại, các dịch vụ của chúng tôi bao gồm soạn thảo các điều khoản trọng tài/hòa giải trong các hợp đồng thương mại, đại diện cho các khách hàng với tư cách là nguyên đơn và bị đơn trong tố tụng trọng tài và thủ tục tố tụng trọng tài, tư vấn về việc thi hành phán quyết trọng tài và kết quả hòa giải thành theo pháp luật của Việt Nam.

Lĩnh vực hoạt động

Quét mã QR để kết nối với Luật sư