• hello@voconsultants.vn
 • (+84) 909 865 891

Xin Cấp Lại Mã Số Thuế Khi Doanh Nghiệp Bị Đóng Mã Số Thuế Do Không Hoạt Động Tại Địa Chỉ Đã Đăng Ký

Index

Mã số thuế là gì?

Khái niệm mã số thuế theo khoản 5 Điều 3 Luật quản lý thuế 2019 có thể được hiểu như sau: “Mã số thuế là 1 dãy số gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước

Các trường hợp Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Hiện nay theo pháp luật hiện hành, cụ thể quy định tại Điều 39 Luật quản lý thuế 2019 và Thông tư 105/2020/TT-BTC trong các trường hợp sau thì doanh nghiệp sẽ bị đóng mã số thuế.

 • Không còn hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh 
 • Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động hoặc giải thế, phá sản
 • Tổ chức lại doanh nghiệp (Chia, tách, sát nhập hay hợp nhất).
 • Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong bài viết này, chỉ đề cập đến việc doanh nghiệp bị đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Xác định Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 105/2020/TT-BTC, trong thời hạn chậm nhất 5 ngày làm việc kể từ khi ban hành hoặc tiếp nhận một trong các văn bản (Quyết định, Văn bản, Thông báo) dưới đây, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế:

1) Thông báo đôn đốc nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế lần 2 do cơ quan thuế ban hành, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế.

Hết hạn nộp hồ sơ thuế, báo cáo thuế theo quy định, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế lập và gửi Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế. 

Sau 05 ngày làm việc kể từ thời Điểm cơ quan thuế gửi thông báo, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế tiếp tục gửi thông báo lần 2. 

Sau 05 ngày làm việc kể từ thời Điểm gửi thông báo lần 2, người nộp thuế vẫn chưa nộp hồ sơ khai thuế, báo cáo thuế, cơ quan thuế thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

2) Các văn bản của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua đường bưu chính nhưng bưu điện trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại.

Các văn bản Cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế theo địa chỉ tại trụ sở bị trả lại do không có người nhận hoặc do địa chỉ không tồn tại, cơ quan thuế sẽ tiến hành xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký.

3) Cơ quan thuế nhận được thông tin do các tổ chức, cá nhân cung cấp về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

4) Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có văn bản gửi cơ quan thuế thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Xử lý kết quả xác minh thực tế hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đăng ký

Sau đó, Cơ quan thuế tiến hành phối hợp với Chính quyền địa phương (Ủy ban nhân dân, cơ quan công an quản lý địa bàn) thực hiện xác minh thực tế hoạt động của người nộp thuế tại cơ sở.

1) Trường hợp xác minh doanh nghiệp vẫn còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký

Trong trường hợp này, sau khi Cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương xác minh thực tế và người nộp thuế vẫn còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Thì người nộp thuế phải ký xác nhận vào biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo Mẫu số 15/BB-BKD theo Thông tư 105/2020/TT-BTC, đồng thời người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế, yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật

2) Trường hợp kết quả xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Trường hợp kết quả xác minh người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 15/BB-BKD ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC.

Cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký mẫu số 16/TB-ĐKT  ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày ghi trên biên bản, đồng thời cập nhật thông tin mã số thuế của người nộp thuế về trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất vào đầu giờ ngày làm việc tiếp theo ngày ban hành Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; đồng thời truyền thông tin cho Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã ngay trong ngày cập nhật trạng thái “NNT không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị chủ quản thuộc một trong các trường hợp được nhận diện là không hoạt động tại địa chỉ trụ sở đã đăng ký có đơn vị trực thuộc thì:

Cơ quan thuế phải thông báo cho đơn vị trực thuộc về việc đơn vị chủ quản được nhận diện không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký để cảnh báo cho đơn vị trực thuộc được biết. Trường hợp đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc khác cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thì thông báo đồng thời phải gửi cho cơ quan thuế quản lý đơn vị trực thuộc.

Cơ quan thuế khi ban hành Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký đồng thời gửi cho đơn vị chủ quản và đơn vị trực thuộc. Đơn vị trực thuộc sẽ bị cơ quan thuế cập nhật tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

Hậu quả pháp lý khi bị đóng mã số thuế

Hậu quả pháp lý sau khi Doanh nghiệp bị đồng mã số thuế như sau:

 • Không được xuất hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn giá trị gia tăng
 • Không đăng nhập được website nhận tờ khai của tổng cục thuế, từ đó dẫn đến việc:
 • Không nộp được tờ khai thuế giá trị gia tăng, tờ khai thuế TNCN (nếu có);
 • Không nộp được báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;
 • Không nộp được các loại báo cáo quyết toán năm như: quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, bộ báo cáo tài chính năm,…

Trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày Cơ quan thuế ra Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại cơ sở.  Cơ quan thuế sẽ tiến hành phối hợp cùng Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020.

Tiến hành khôi phục mã số thuế.

Sau khi cơ quan thuế có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhưng chưa bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương và chưa bị chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì người nộp thuế nộp Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày cơ quan thuế ban hành Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Sau khi doanh nghiệp đã gửi Công văn xin mở lại mã số thuế cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của Doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế. Cơ quan thuế sẽ có trách nhiệm lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu, tình hình sử dụng hóa đơn, số tiền thuế còn nợ là bao nhiêu, số tiền phạt phải nộp, tiền phạt chậm nộp nếu có phát sinh và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế và hóa đơn theo quy định của pháp luật

Sau đó, Cơ quan thuế tiến hành việc xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp và lập biên bản xác minh tình trạng hoạt động của doanh nghiệp tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của doanh nghiệp (khi tiến hành xác minh tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải ký xác nhận vào biên bản). Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế căn cứ theo các quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày doanh nghiệp chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ tương ứng với phần vi phạm của mình. Cơ quan thuế lập thông báo khôi phục mã số thuế gửi cho doanh nghiệp đồng thời cơ quan thuế thực hiện việc cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.


Luật sư tư vấn pháp luật thuế:

 • Tư vấn quy định pháp luật thuế về Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu thụ đặc biệt; Thuế xuất, nhập khẩu; Thuế thu nhập cá nhân và các loại thuế khác…
 • Tư vấn chính sách ưu đãi thuế cho nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn soạn thảo các hồ sơ, chứng từ liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi về thuế;
 • Tư vấn mở lại mã số thuế; đóng mã số thuế
 • Tư vấn, thực hiện hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trong hợp giải thể công ty, chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của pháp nhân trong nước, pháp nhân nước ngoài…

Luật sư tư vấn và tranh tụng giải quyết tranh chấp hành chính giữa người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế và các tranh chấp khác phát sinh

Liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế:

Lĩnh vực pháp luật thuế là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu do nhóm Luật sư có đầy đủ chuyên môn và kinh nghiệm phụ trách và giải quyết. Chúng luôn đặt tính “hiệu quả” lên hàng đầu trong hoạt động hành nghề của mình

Luật sư tư vấn pháp luật thuế: 0909 865 891 – 0901 476 391

Hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: hello@voconsultants.vn

Địa chỉ văn phòng làm việc: Tầng 8, Toà nhà Callary, số 123 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trân trọng./.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x