• hello@voconsultants.vn
  • (+84) 909 865 891

Thủ tục cấp giấy phép Cơ sở bán lẻ thứ nhất

Index

Thị trường Việt Nam sau nhiều biến động đang là một thị trường bán lẻ giàu hấp dẫn, đủ sức hút với các nhà đầu tư nước ngoài. Việc mở rộng thị trường đến Việt Nam đã và đang là những mục tiêu cụ thể đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Là một môi trường giàu tiềm năng, bên cạnh đó để Cơ quan Nhà nước dễ kiểm soát được các hoạt động đầu tư cũng như buôn bán. Các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trước khi thành lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định, trong đó Tổ chức kinh tế phải được cấp giấy phép cơ sở bán lẻ. Võ Consultants sẽ giải đáp cho các nhà đầu tư thủ tục để được cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất đơn giản và dễ hiểu nhất.

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Luật Thương mại 2005 có hiệu lực ngày 14/06/2005;

Nghị định 09/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại và quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/01/2018

Luật Quản lý ngoại thương 2017 có hiệu lực ngày 12/06/2017

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực ngày 17/06/2020

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC LẬP CƠ SỞ BÁN LẺ

Điều kiện để được cấp giấy phép Kinh doanh được quy định tại Điều 22 Nghị định 09/2018/ NĐ-CP ngày 15/01/2018, cụ thể như sau:

Điều 22. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ

 Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

b) Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

c) Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất

a) Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

– Đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

– Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định này.”

CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ

  • Nộp qua Bưu điện
  • Nộp trực tiếp tại Sở Công thương
  • Qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến (Trong trường hợp đủ yêu cầu)

HỒ SƠ CẦN CHUẨN BỊ

     1. Đơn đề nghị Cấp giấy phép lập sơ sở bán lẻ (Mẫu số 04 tại phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018)

     2.Biên bản giải trình với những nội dung cụ thể như sau:

  • Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để thành lập cơ sở bán lẻ; giải trình về việc đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 22 Nghị định 09/2018/NĐ-CP (Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý); kèm theo tài liệu về địa điểm lập cơ sở bán lẻ
  • Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – Xã hội của kế hoạch kinh doanh;
  • Kế hoạch tài chính cho việc thành lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

     3. Tài liệu của cơ quan thuế Chứng minh không còn nợ thuế quá hạn;

     4. Bản sao có công chứng: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công thương kiểm tra và yêu cầu sửa đổi, bổ sung nếu hồ sơ chưa hợp lệ;

Trong thời hạn 10 ngày làm việc từ ngày hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương kiểm tra điều kiện cấp phép, nếu thuộc trường hợp từ chối cấp phép, Sở Công thương sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. Trong trường hợp đủ điều kiện, Sở Công thương sẽ có vản bản lấy ý kiến của Bộ Công thương, Bộ quản lý ban ngành.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công thương và bộ quản lý chuyên ngành có văn bản chấp thuận cấp Giấy phép kinh doanh; trường hợp từ chối sẽ có văn bản trả lời.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Bộ Công thương và cơ quan chuyên ngành, Sở Công thương sẽ cấp giấy phép kinh doanh.

Author

Author

Lawyer Vo Thi Man

Scan the QR code to connect with us

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x